Nar Silla

Nar Silla

Nar sinds seizoen 2017-2018

Lied

Silla, Silla, Silla is noe onze nar
Ze maekt de vlóóien dol
De luusjes op d’n ol
In oaltied vrolijk, jil d’n dag

Silla, Silla, Silla is noe onze nar
Ze is pas uutgeteld
À de rooze is heveld
Wel oaltied mee die gulle lach

Ze hae ‘t liefst mee oalle luusjes an de zwier
Dansend van de Rieng tot an’t Quartier
In in elk heval, op ‘t Endjesdurpbal
Want daerin vind ze vee plezier
 De woaidaehen die hae ze in mee volle moed
Fééste achter durp in in de stoet
Jil d’n dag in touw, mee iederjin op sjouw
In dat hae hoed

Silla, Silla, Silla is noe onze nar
Ze maekt de vlóóien dol
 De luusjes op d’n ol
 In oaltied vrolijk, jil d’n dag

Silla, Silla, Silla is noe onze nar
Ze is pas uutgeteld
À de rooze is heveld
Wel oaltied mee die gulle lach